Fann Software

AnPIFile

AnPIFile

  • 08/08/2015 16:02

Lưu trữ tất cả các thông tin như mật khẩu, tài khoản và các thẻ với mã hóa 256bit. AnPIFile là phần mềm quản lý thông tin cá nhân bằng mật khẩu bảo vệ.


ConverterAN Pro

ConverterAN Pro

  • 08/08/2015 04:12

ConverterAN Pro (Demo) là một chương trình chuyển đổi đơn vị được sử dụng phổ biến nhất cho điện thoại Android.


OlMail Reader and Exporter

OlMail Reader and Exporter

  • 08/08/2015 03:21

OlMail Reader and Exporter là công cụ đọc email trên Microsoft Outlook dành cho Android. Với công cụ này, bạn có thể đọc email offline ngay cả khi đang di chuyển.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com