Fantasmo soft

FMR Memory Cleaner

FMR Memory Cleaner

  • 08/08/2015 03:32

FMR Memory Cleaner là tiện ích hữu hiệu được dùng để giải phóng bộ nhớ, xóa bỏ những ứng dụng đang hoạt động nhưng làm tiêu tốn bộ nhớ trên thiết bị của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com