FantaWare

PHOTO FINDER ACE Lite

PHOTO FINDER ACE Lite

  • 07/08/2015 01:30

Photo Finder Ace Lite for iOS là ứng dụng tìm kiếm ảnh trực tuyến tiện ích, đa chức năng và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com