Far Manager

Far Manager

Far Manager

  • 04/08/2015 08:30

Far Manager là một phần mềm quản lý tài liệu và quản lý tập tin lưu trữ trong hệ điều hành Windows.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com