Fast Clean team

Fast Clean/Speed Booster

Fast Clean/Speed Booster

  • 31/08/2015 15:01

Fast Clean là một ứng dụng tăng tốc điện thoại mạnh mẽ, tương thích hoàn hảo với các hầu hết các thiết bị Android và miễn phí sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com