Fast Hatch Apps

Photo Shaper: Collage Maker

Photo Shaper: Collage Maker

  • 08/08/2015 15:20

Photo Shaper for iPad là công cụ tạo ảnh cắt dán theo những hình khối độc đáo ngay trên iPad.


Pictify Photo Collage

Pictify Photo Collage

  • 08/08/2015 14:00

Pictify Photo Collage for iPad hỗ trợ người dùng tạo ảnh cắt dán tuyệt đẹp một cách nhanh chóng và đơn giản.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com