Feetan

WireShare – PDF/EPUB/TXT/CHM Reader

WireShare – PDF/EPUB/TXT/CHM Reader

  • 07/08/2015 01:33

WireShare for iOS là ứng dụng chia sẻ tệp tin tiện ích, chuyên nghiệp và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com