Files Drag & Drop

Files Drag & Drop

Files Drag & Drop

  • 08/08/2015 08:31

Files Drag & Drop for Android là ứng dụng cho phép bạn truyền dữ liệu (file, text, url) nhanh chóng từ máy tính sang thiết bị Android và ngược lại, sử dụng mạng wifi.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com