FileZilla

FileZilla Server

FileZilla Server

  • 19/06/2015 09:19

FileZilla Server là phần mềm miễn phí mã nguồn mở cho phép bạn tự tạo lập và cấu hình FTP Server.


FileZilla Client

FileZilla Client

  • 18/06/2015 16:12

FileZilla Client – Upload và Download dữ liệu qua giao thức FTP.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com