FireCuva

FireCuva Data Recovery

FireCuva Data Recovery

  • 04/08/2015 09:05

FireCuva Data Recovery là một chương trình khôi phục dữ liệu hữu hiệu giúp người dùng nhanh chóng lấy lại hình ảnh, video, file nhạc,tập tin ảnh RAW bị mất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com