Fishington Studios

Sketchworthy – Notes, Sketches, and Ideas

Sketchworthy – Notes, Sketches, and Ideas

  • 08/08/2015 00:06

Sketchworthy for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình quản lý ghi chú, tranh vẽ phác thảo và ý tưởng chuyên nghiệp, miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com