Flairify LLC

TapTyping – typing trainer

TapTyping – typing trainer

  • 12/03/2016 22:02

TapTyping for iOS là phương pháp luyện gõ bàn phím iPhone/iPad miễn phí thông qua các trò chơi tính điểm đơn giản và bổ ích.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com