Flexense

DupScout

DupScout

  • 23/07/2015 15:10

DupScout là giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ người sử dụng trong việc tìm kiếm tập tin trùng nhau trong ổ đĩa, thư mục, chia sẻ network hay thiết bị lưu trữ NAS


DiskBoss

DiskBoss

  • 23/07/2015 14:52

DiskBoss là giải pháp quản lý dữ liệu cho phép người sử dụng phân tích ổ đĩa, thư mục và network share, phân loại và lập danh mục cho tập tin…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com