Flixster Inc.

Movies by Flixster

Movies by Flixster

  • 09/08/2015 09:26

Nếu bạn là người yêu thích xem phim, bạn nên thử qua ứng dụng Movies này. Movies giúp bạn xem giờ chiếu các bộ phim, rạp chiếu phim ở địa phương, duyệt 65.000 DVD, xem bài đánh giá của Rotten Tomatoes và quản lí Netflix.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com