Florian Dana

Collage FX

Collage FX

  • 08/08/2015 18:41

Collage FX for iOS là ứng dụng chỉnh sửa ảnh, tạo ảnh cắt dán và hiệu ứng ảnh đặc biệt cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com