Flush Software, LLC

MiniKeePass — Secure Password Manager

MiniKeePass — Secure Password Manager

  • 12/03/2016 20:16

MiniKeePass cho iOS cung cấp cho người dùng iPhone, iPad, iPod Touch một công cụ quản lý mật khẩu an toàn và miễn phí với nhiều tính năng cải tiến.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com