Folder Size Explorer

Folder Size Explorer

Folder Size Explorer

  • 31/07/2015 10:49

Folder Size Explorer là phầm mềm giúp người dùng dễ dàng tính toán kích thước tập tin cũng như thư mục được lưu trữ trong máy tính Windows.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com