Fonist Telecom Company Limited

Net Phoner

Net Phoner

  • 29/07/2015 20:36

– Net Phoner – A free SIP dialer to be run on iPhone, iPod, iPad.


Telme JAPAN

Telme JAPAN

  • 29/07/2015 01:51

This FREE iphone dialer is special for Telme JAPAN VOIP Calling Card.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com