Forgotten Systems

Photo Collage Free

Photo Collage Free

  • 10/08/2015 16:58

Collage Photo Creator Free for Android là ứng dụng tạo ảnh cắt dán tuyệt đẹp và miễn phí trên Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com