Format Factory Labs

Factory Image Converter

Factory Image Converter

  • 25/06/2015 11:05

Factory Image Converter là một giải pháp tuyệt vời để chuyển đổi hình ảnh, thay đổi kích thước, cũng như cắt, xoay và thêm hình mờ vào chúng


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com