Foto-Mosaik

Foto-Mosaik

Foto-Mosaik

  • 18/06/2015 14:24

Foto-Mosaik là chương trình ghép các bức tranh nghệ thuật ghép từ nhiều hình ảnh nhỏ một cách dễ dàng và nhanh chóng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com