Fotosizer

Fotosizer

Fotosizer

  • 22/06/2015 09:32

Fotosizer là công cụ làm thay đổi kích cỡ gốc của bức ảnh tùy theo mục đích của người dùng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com