FPT digital retail join stock company

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

  • 29/07/2015 01:32

Ứng dụng FPT Shop là thư viện tính năng hữu ích như hướng dẫn sử dụng, tra cứu thông tin bảo hành, các chính sách hấp dẫn của FPT Shop,… và đặc biệt là chat trực tuyến.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com