Francescot

PDF Rider

PDF Rider

  • 17/07/2015 15:18

Nếu bạn chỉ muốn ghép nối vài trang từ các file PDF khác nhau, PDF Rider Final sẽ giúp bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com