Frank Android Software

Express Task Manager

Express Task Manager

  • 09/08/2015 21:27

Express Task Manager là giải pháp hoàn hảo đẻ quản lý các ứng dụng và tác vụ trên điện thoại Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com