Frankly Co.

Muzy – Share photos & collages

Muzy – Share photos & collages

  • 10/08/2015 23:34

Muzy for Android là ứng dụng tạo ảnh cắt dán tuyệt đẹp và miễn phí cho các thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com