Free Medical Dictionary

Free Medical Dictionary

Free Medical Dictionary

  • 22/07/2015 17:07

Free Medical Dictionary là một ứng dụng đơn giản cho phép bạn truy cập tất cả các thông tin y khoa mà bạn muốn tìm hiểu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com