FTDev

Pix: Pixel Mixer

Pix: Pixel Mixer

  • 08/08/2015 20:21

Pix: Pixel Mixer for iOS – công cụ chỉnh sửa ảnh đơn giản và mạnh mẽ cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com