FTP Server Software

Wing FTP Server

Wing FTP Server

  • 29/06/2015 10:03

Wing FTP Server là một file server hoạt động trên mọi nền tảng, tiện ích được đặc trưng bởi tốc độ, khả năng tin cậy, tính tùy chỉnh và sự thân thiện.


WinFTP Server

WinFTP Server

  • 19/06/2015 10:14

WinFTP Server là server FTP cực kỳ đơn giản và mạnh mẽ trong việc cài đặt và quản lý. WinFTP Server bao gồm tốc độ, sự ổn định và khả năng tùy biến.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com