Fulmine Software

Battery Indicator

Battery Indicator

  • 10/08/2015 05:31

Battery Indicator for Android là bộ chỉ thị pin độc đáo, tối ưu hóa trong thanh trạng thái với widget cho Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com