Funambol Inc.

OneMediaHub

OneMediaHub

  • 08/08/2015 00:01

Funambol Sync cung cấp cho người dùng khả năng đồng bộ hóa dữ liệu cá nhân ở bất kì đâu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com