FuturixSolutions

FuturixImager

FuturixImager

  • 23/06/2015 10:37

Với FuturixImager, bạn có́ thể dễ dàng xem những bức hình trên máy của bạn và chỉnh sửa chúng


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com