G Data Software AG

G DATA INTERNET SECURITY LIGHT

G DATA INTERNET SECURITY LIGHT

  • 08/08/2015 16:12

G Data MobileSecurity là giải pháp bảo mật miễn phí bảo vệ điện thoại thông minh, chống lại Virus, Trojan, Spyware, Backdoors và phần mềm độc hại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com