Game Scorpion Inc.

Intimate Hearts

Intimate Hearts

  • 06/08/2015 13:16

Intimate Hearts for iOS là phương pháp hoàn hảo để bày tỏ tình cảm với người đặc biệt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com