Gamelion Studios

Doodle Fit FREE

Doodle Fit FREE

  • 11/08/2015 07:52

Nhiệm vụ của bạn đơn giản là ghép các khối sao cho phù hợp với các hình dạng nhất định. Kéo các khối vào bên trong và bên ngoài để tìm kiếm và bố trí bao gồm cả hình dạng. Mức độ A hoàn chỉnh khi tất cả các khối đã được sử dụng và không có không gian tự do hơn trong hình dạng. Game rất hay sẽ đảm bảo một khi bạn bắt đầu chơi, bạn sẽ không thể dừng lại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com