GAO HUIJUAN

VOA Special English Player Free

VOA Special English Player Free

  • 05/08/2015 11:17

VOA Special English Player Free for iOS là ứng dụng học tiếng Anh hiệu quả và miễn phí qua chương trình VOA Special trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com