GearDownload

Gear Flash Downloader

Gear Flash Downloader

  • 30/06/2015 14:49

Gear Flash Downloader là một công cụ miễn phí để tải các tập tin Flash SWF từ các trang web.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com