GearMage

Mail Attachment Downloader

Mail Attachment Downloader

  • 24/06/2015 09:52

Mail Attchment Downloader cho phép người dùng tải về mọi tập tin đính kèm trong tài khoản email thay vì phải truy cập vào hộp thư của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com