Genre Studios

Paint Gallery

Paint Gallery

  • 08/08/2015 14:41

Paint Gallery for iOS là ứng dụng vẽ tranh vui nhộn và miễn phí với nhiều tính năng hấp dẫn và giao diện dễ sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com