GetByMail

GetByMail

GetByMail

  • 24/06/2015 09:21

GetByMail giúp bạn có thể ngồi ở nhà truy nhập từ xa (remote) vào các máy tính văn phòng và mở các tài khoản e-mail. Bạn có thể download/upload dữ liệu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com