Getty Images Inc.

Getty Images

Getty Images

  • 08/08/2015 23:14

Getty Images for iOS cung cấp tới người dùng một kho hình ảnh khổng lồ, đa dạng theo nhiều chủ đề khác nhau và với chất lượng tốt nhất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com