GGM41

Cloud Spy

Cloud Spy

  • 08/08/2015 12:49

Cloud Spy for iOS – ứng dụng hỗ trợ chụp ảnh từ máy Mac sử dụng iPhone hoặc iPad với sự trợ giúp của Dropbox.


Habit Counter

Habit Counter

  • 07/08/2015 07:43

Habit Counter for iOS là ứng dụng hỗ trợ người dùng quản lý và thống kê thói quen (xấu hoặc tốt) trên iPhone/iPad.


FindMyFileFree

FindMyFileFree

  • 07/08/2015 07:42

FindMyFile Free for iOS hỗ trợ người dùng tìm kiếm tài liệu trong máy tính ngay cả khi bạn quên tên file và chỉ có thông tin về số ID cá nhân.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com