Ginga

Peter Parrot HD

Peter Parrot HD

  • 05/08/2015 22:22

Peter Parrot HD for iPad là ứng dụng tương tác vui nhộn với chú vẹt Peter trên iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com