Giorgio Maone

FlashGot for Firefox

FlashGot for Firefox

  • 29/06/2015 15:26

FlashGot giúp kích hoạt việc download bằng cách sử dụng những trình quản lý download bên ngoài như Internet Download Accelerator, FlashGet…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com