Giorgio Tani

PeaZip

PeaZip

  • 07/07/2015 09:02

PeaZip là một trong năm công cụ nén file đa chức năng mạnh nhất hiện nay trên thế giới


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com