Giphy, Inc.

GIPHY CAM. The GIF Camera

GIPHY CAM. The GIF Camera

  • 21/08/2015 17:01

GIPHY CAM for iOS là ứng dụng máy ảnh GIF miễn phí, cho phép tạo ảnh GIF động trực tiếp trên iPhone, iPad và iPod Touch với kho sticker và Meme hài hước.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com