Giuseppe Gullo

Appdicted – Apps tracker

Appdicted – Apps tracker

  • 08/08/2015 13:54

Bạn có phải là người nghiện điện thoại thông minh? Appdicted – Apps tracker cho phép theo dõi thời gian bạn dành cho chiếc smartphone mỗi ngày và thống kê số lần bạn kiểm tra nó.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com