Giuseppe Socci

Fake and Funny SMS

Fake and Funny SMS

  • 07/08/2015 00:07

Fake and Funny SMS for iOS là ứng dụng giải trí tạo tin nhắn ảo cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com