Giuseppe Tumino

Sitesharing Manager

Sitesharing Manager

  • 09/08/2015 09:50

Với Sitesharing Manager for Android, bạn có thể tải về các tập tin yêu thích của bạn trên Android!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com