Gizmojoy Studios

FotoBrander Lite

FotoBrander Lite

  • 08/08/2015 16:22

FotoBrander Lite for iPad là công cụ đóng dấu bản quyền ảnh cho iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com